Informatiebeveiliging

ISO Certificaat Informatiebeveiliging: Persoonsgegevens goed beveiligd bij MULTIsignaal

‘Verantwoord omgaan met persoonsgegevens valt of staat met een adequate beveiliging van de gegevens. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat zijn of haar persoonsgegevens voldoende worden beveiligd’, aldus het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Gemeenten, professionals, cliënten en MULTIsignaal hebben dan ook een gezamenlijk belang om de informatie in de Verwijsindex veilig te bewaren. Ook al betreft het slechts “dat”-informatie en geen “wat”-informatie.

Met het ISO certificaat 27001-2013 toont MULTIsignaal N.V. aan te voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet vereist onder andere (artikel 13) dat bedrijven en overheden ‘passende technische en organisatorische maatregelen’ nemen om persoonsgegevens te beveiligen.

MULTIsignaal kiest er bewust voor om blijvend de veiligheid van informatie na te streven en zich jaarlijks door externen te laten toetsen. MULTIsignaal volgt daarbij de specifieke eisen in de nieuwe Jeugdwet, de richtlijnen in het Richtsnoer van het College Bescherming Persoonsgegevens en de afspraken in onze overeenkomst met gemeenten. Informatie in de Verwijsindex, hoe beperkt ook, verdient immers alle bescherming!