E-mail disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht verkeerd aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het is zonder uitdrukkelijke toestemming niet toegestaan enige informatie van deze e-mail te dupliceren of te verspreiden. Centrum voor Publieke Innovatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. Any unauthorized duplication, disclosure or distribution of the material in this e-mail is forbidden. Centrum voor Publieke Innovatie accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.