Evaluatie Verwijsindex gestart

In opdracht van het ministerie van VWS heeft ZonMW de opdracht voor de evaluatie van de Verwijsindex gegund aan Pro Facto, een onderzoeksbureau uit Groningen. In samenwerking met het VUmc voeren zij de evaluatie uit.

Pro Facto werkt met een onderzoeksteam van 7 personen aan de evaluatie. Het VUmc werkt met 3 personen aan het juridische deel van het onderzoek. Zij onderzoeken de aanwezige jurisprudentie en kamerstukken. Het onderzoeksteam wordt ondersteund door een begeleidingscommissie.

Pro Facto heeft aangegeven met deze evaluatie voort te borduren op de vorige evaluatie van 2014. Er wordt gekeken naar de werking van de Verwijsindex in de praktijk. Er wordt een vragenlijst uitgezet en er worden casestudies gedaan. De Verwijsindex wordt in samenhang met de meldcode geëvalueerd, omdat de Verwijsindex in het afwegingskader van de meldcode is opgenomen. De veronderstelde samenhang is één van de onderzoeksthema’s. De relatie tussen de beide wetten wordt onderzocht aan de hand van parlementaire stukken (hoe kijkt de wetgever er tegenaan) en aan de hand van interviews en de enquête. Voor de meldcode is het de 1e wetsevaluatie.

Planning

Er worden momenteel verschillende oriënterende gesprekken gevoerd. Via VNG is Pro Facto in contact gebracht met Gouda, Heerlen en Leeuwarden. De verwachting is dat het ontwikkelen van de vragenlijst, het versturen van de vragenlijst en de juridische analyse voor de zomer zijn afgerond. In september vinden de casestudies en gesprekken met jeugdigen en ouders plaats o.a. in samenwerking met Stichting Alexander. MULTIsignaal heeft gevraagd ook professionals, beleidsmedewerkers, regio-coördinatoren en relatiemanagers hierin mee te nemen. In oktober wordt gewerkt aan de analyse en de verwachting is dat in november de rapportage gereed is.

Vanuit de Gebruikersvereniging van MULTIsignaal hebben we Pro Facto aangeboden om mee te werken aan de evaluatie. Hoe dit vorm krijgt, zal worden overlegd met het Bestuur en de Gebruikerscommissie van de GVMS.

Informatiebijeenkomst

Op 22 mei aanstaande organiseren we wederom een bijeenkomst “Delen=Vermenigvuldigen”. We hebben Pro Facto uitgenodigd om de voortgang van de evaluatie te presenteren. Naast de evaluatie staan er ook andere interessante onderwerpen op de agenda en u bent van harte welkom (zie de uitnodiging verderop in deze nieuwsbrief)!

We hebben de indruk dat het een grootschalig onderzoek is, we volgen enthousiast de voortgang en kijken uit naar de bevindingen. We houden jullie op de hoogte!

Anouk Gommans